ارائه هر گونه مقاله و تحقيق و کمک در انجام پروژه هاي دانشجويي

ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر مي‌دارد، حوزه شمول اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي (مقررات ملي ساختمان) كه بوسليه وزارت مسكن و شهرسازي تدوين مي‌شود، همچنين ترتيب كنترل و اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان‌هاي عهده‌دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيلة وزارت‌خانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. گرچه بهتر اين بود كه ترتيبات فوق درباره كنترل ساختمان در متن قانون، حداقل به اجمال، آورده مي‌شد تا قانون در بخش "كنترل ساختمان" نيز غني‌تر مي‌شد، اما به هرحال اين امر به آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران موكول شده است كه اين آيين‌نامه با تأخيري 9 ساله سرانجام در تاريخ 22/4/83 طي شماره 4605/ ت 28549 هـ در يازده فصل و چهل ماده به تصويب رسيد. متن كامل آيين‌نامه مذكور بشرح زير از نظر خوانندگان ارجمند مي‌گذرد:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 02/100/481 مورخ 6/2/1382 وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور و به استناد ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان -مصوب 1374- آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

فصل اول _ تعاريف

ماده 1- اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:

دفتر مهندسي: هرگونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.

شخص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي، كاردان‌هاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي مي‌باشند.

شخص حقوقي: شركت، مؤسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.

فصل دوم _ مقررات ملّي ساختمان

ماده 2- مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنها است كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط زيست و صرفه‌جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه‌هاي ملي رعايت شود.
ماده 3- مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم‌ الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا حاكم مي‌باشد.
ماده 4- مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.
تبصره- در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر (به‌طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذي‌ربط) ملاك عمل خواهند بود.

فصل سوم _ اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان

ماده 5- به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشته‌هاي هفت‌گانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي‌ها از جمله معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيت‌دار داراي پروانه اشتغال، به عنوان طراح تهيه گردد.
تبصره 1- براي تعيين فعاليت‌هاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي مي‌توانند دفتر مهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر ياد شده از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.

ماده 6- اشخاص حقوقي، مؤسس يا مؤسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي‌نمايند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.

ماده 7- شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه‌هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسؤولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده است.
ماده 8- سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي‌باشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام نمايد. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.

فصل چهارم _ اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

ماده 9- كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن وشهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اين‌گونه مجريان استفاده نمايند.

ماده 10- مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي‌نمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه‌هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد. مجري ساختمان، نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي‌باشد.

تبصره- شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي‌باشند نيازي به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11- مجري ساختمان مسؤوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه‌هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.

ماده 12- رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسايل زيست محيطي به عهده مجري مي‌باشد.
ماده 13- مجري موظف است برنامه زمان‌بندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمت‌هايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظران) در محدوده كارگاه را فراهم سازد.

ماده 14- مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشه‌ها را بررسي و در صورت مشاهدهد اشكال، نظرات پيشهنادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.

تبصره- مجري موظف است در حين اجراء چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به‌طور كتبي به مالك اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغيير، مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود.

ماده 15- مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌هاي ديگر ساختمان، كاردان‌هاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور رعايت نمايد.
ماده 16- مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارائه شده در نقشه‌ها استفاده نموده و در صورتي‌كه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.
ماده 17- مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه‌ها به همان صورتي‌كه اجرا شده يعني "نقشه‌هايي چون ساخت" اعم از معماري، سازه‌اي و تأسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تأييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل نمايد.

ماده 18- مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسؤوليت خود مي‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارائه بيمه‌نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد.

ماده 19- سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان مي‌توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مكلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.
تبصره- در صورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تأييد مراجع ذي‌صلاح رسيده است، جبران نمايد.

ماده 20- اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانايي طراحي و اجراي پروژه را به صورت توأم دارند، مي‌توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت طرح و ساخت، بنمايند.

فصل پنجم _ ناظر

ماده 21- ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي‌نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمان‌هاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.

ماده 22- ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.

ماده 23- ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمايند.

مراحل اصلي كار عبارتند از:

الف- پي‌سازي

ب- اجراي اسكلت

پ- سفت‌كاري

ت- نازك‌كاري

ث- پايان كار

هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.

تبصره- تغييرات بعدي مراحل اصلي كار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد.
ماده 24- ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي‌گردد. ناظر نمي‌تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان در منطقه‌اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي‌شود.

تبصره 1- تا زماني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و مناطقي كه پروانه در آن صادر مي‌گردد دفتر نمايندگي تأسيس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختماني با هماهنگي با آن سازمان، وظيفه معرفي ناظر را انجام مي‌دهند.

تبصره 2- دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، ميزان حق‌الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن و همچنين رفع اختلاف نظر بين ناظر و مجري، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 25- ناظر نمي‌تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي‌تواند هيچ‌گونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.

فصل ششم _ شهرداري‌ها و ساير مراجع صدرو پروانه ساختمان

ماده 26- شهرداري‌ها وساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نمايند.

ماده 27- شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري نمايند.

ماده 28- شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمان‌هايي كه طبق تشخيص ناظران و تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود.

فصل هفتم _ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

ماده 29- سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي‌باشد:

الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارائه مي‌گردد و انجام كنترل‌هاي لازم به صورت كامل يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان.

ب- تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذي‌صلاح.

پ- تنظيم روابط بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طرق مختلف، از جمله ارائه پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخلاقي در قبول مسؤوليت‌هاي كار و تهيه و تنظيم قراردادهاي يكسان مورد عمل.

ت- ارجاع مناسب كارها به افراد صلاحيت‌دار حرفه‌اي و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت حرفه‌اي در امور ساخت و ساز از طريق كشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضايي صلاحيت‌دار و نيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا رفع تخلف.

فصل هشتم _ وزارت مسكن و شهرسازي

ماده 30- وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمان‌هاي عهده‌دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي‌نمايد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي‌نمايد.

فصل نهم _ شناسنامه فني و ملكي ساختمان

ماده 31- شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي‌گردد. چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد.

تبصره 1- مجريان مكلفند پس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي‌نمايد، اطلاعات فني و ملكي ساختمان، گواهي ناظر (موضوع ماده 22 اين آيين‌نامه) و تأييديه‌هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند. يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان در اختيار شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرار داده مي‌شود.
تبصره 2- هزينه‌هاي خدمات مهندسي‌اي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارائه مي‌شود براساس تعرفه خدمات فوق كه سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان، دريافت مي‌شود.
ماده 32- شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقالات ساختمان‌هايي كه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، پروانه ساختماني دريافت مي‌دارند همراه با "نقشه‌هايي چون ساخت" بايد تحويل خريدار گردد تا از مشخصات ساختماني كه خريداري مي‌نمايد، مطلع شود.

ماده 33- ابعاد، شكل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در سراسر كشور يكسان است، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 34- شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آيين‌نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند.

ماده 35- شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمان‌هايي كه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي‌كنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر نمايند.

فصل دهم- ترويج

ماده 36- مقررات ملي ساختمان بايد در دروس كارشناسي رشته‌هاي مرتبط دانشگاهي تدريس شود. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تمهيدات لازم را براي اين امر فراهم سازد.

ماده 37- وزارت مسكن و شهرسازي بايد اقدامات زير را در جهت ترويج مقررات ملي ساختمان به كار بندد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند همكاري‌هاي لازم را به‌ عمل آورند:

الف- افزايش آگاهي‌هاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانه‌هاي عمومي و يا ساير رو‌ش‌هاي ممكن.
ب- برگزاري دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي تمامي دست‌اندركاران شاغل بخش‌هاي ساختمان.
پ- تنظيم و اعمال روش‌هاي تشويقي به منظور رعايت مقررات ملي ساختمان.

فصل يازدهم- متفرقه

ماده 38- در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره‌برداري بناهاي داراي ارزش تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي موظف است ضوابط خود را به لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد.
ماده 39- مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرايي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي تابلويي در كنار معبر عمومي به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد، درج نمايد. اين تابلو تا زمان پايان كار بايد در محل باقي بماند. شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار يا ادامه كار ساختمان‌هايي كه تابلو مشخصات را نصب ننموده‌اند، جلوگيري به عمل مي‌آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي كه بايد بر روي تابلو قيد شود، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي‌گردد.

ماده 40- دستورالعمل‌هاي موضوع مواد اين آيين‌نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين آيين‌نامه يا دستورالعمل‌هاي مربوط، طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.

 http://www.mh.coo.ir/

+ نوشته شده در  ساعت 10:34 بعد از ظهر  توسط اسماعیل محمدی  | 

نکاتی چند در مورد بتن ریزی در فصل سرما

اثر یخ زدگی بر بتن تازه:
بتن در دماهای بسیار پایین مقائمت بسیار کمی کسب می کند تا وقتی میزان اشباع بودن بتن در اثر عمل آبگیری به اندازه کافی کاهش نیافته باشد ، لازم است که بتن تازه در برابر آثار ویرانگر یخ زدگی محافظت شود بتنی که حتی یک بار در سنین اولیه یخ زده باشد در مقایسه با بتنی که یخ نزده باشد در برابر شرایط جوی از مقاومت کمتری برخوردار است و نیز آب بند نخواهد بود.
استعداد آسیب پذیری بتنی که در برابر یخ زدن محافظت نشده است خیلی بیشتر از بتنی است که در برابر یخ زدن محافظت گشته و در ضمن از مقاومت فشاری کمتری هم برخوردار است.
حال هرگاه اقدامات احتیاطی لازم به کار بسته شود می توان بتن ریزی را در سرتاسر ماه های زمستان با اطمینان خاطر انجام داد و با بکار بستن این تمهیدات هیچ کارگاهی تعطیل نخواهد شد.
بر اساس استاندارد بین المللی
ACI603 در کارهای بتنی هوای سرد به هوایی اطلاق می شود که بیش از سه روز متوالی شرایط زیر را داشته باشد.
1)میانگین دمای هوای شبانه روز کمتر از 5+ درجه سانتیگراد باشد.(منظور از میانگین دمای هوای شبانه روز ، میانگین حداقل و حداکثر دما در طول 24 ساعت می باشد.)
2)در نیمی از ساعات شبانه روز دمای هوا از10+ درجه سانتیگراد بالاتر نرود.
بتن ریزی در شرایط دمای بالاتر از 5+ درجه سانتیگراد:در این شرایط مهمترین مسئله آمادگی برای زمانی است که جبهه یخبندان محیط کارگاه را فرا می گیرد.در این حالت اگر گیرش خمیر سیمان صورت نگرفته باشد موجب یخ زدگی رطوبت داخلی بتن ، افزایش حجم آب و نهایتا انبساط حجمی بتن و ترک خوردگی آن می گردد.در زمانی که این احتمال وجود داشته باشد که چندین ساعت پس از بتن ریزی جبهه یخبندان فرا رسد باید از مواد ضد یخ که ترجیحا دارای ترکیبات زود گیر کننده هستند استفاده نمود.
استفاده از مواد زود گیر موجب تسریع در گیرش خمیر سیمان و مقاومت در برابر افزایش حجم یخ می گردد.
نباید فراموش کرد که همواره دمای بتن ریحته شده با استفاده از امکانات متفاوت گرمایشی باید در نقطه ای بالای 5+ درجه سانتیگراد حفظ گردد تا واکنش شیمیایی سیمان و آب ادامه یابد و مقاومت لازمه حاصل گردد.

بتن ریزی در شرایط دمای زیر 5+ دزجه سانتیگراد:
موکدا توصیه می گردد در دمای کمتر از 5+ درجه سانتیگراد نباید بتن ریزی کرد مگر اینکه در تمام شرایط درجه حرارت بتن همواره بالاتر از 5+ حفظ گردد.
توجه داشته باشید که با بتن ریزی در چنین شرایطی عمل هیدراسیون بسیار کند صورت می گیرد بطوریکه پس از یخ زدن آب در صفر درجه ، این واکنش متوقف می گردد بنابراین در زمان باز کردن قالب مشاهده می کنیم که بتن به راحتی خورد می شود به علت اینکه خمیر سیمان تشکیل نشده است.
باید کاملا توجه داشت که استفاده از ضد یخ تنها از یخ زدن رطوبت درونی بتن جلوگیری می کند.اگر بتن ریخته شده پس از عملیات بتن ریزی به حال خود رها شود ، رطوبت درون آن یخ نمی زند اما چون دمای آن کمتر از 5+ درجه سانتیگراد است واکنش شیمیایی سیمان و آب بسیار کند می شود و به همین خاطر بتن ضایع می گردد و دارای مقاومت خیلی کمی خواهد شد.
پس در زمستان در هر شرایطی باید پس از بتن ریزی نیبت به عمل آوری بتن مبادرت ورزید نکته مهم دیگر اینکه چون هوای سرد نسبت به هوای گرم دارای رطوبت کمتری است بتن های ریخته شده در شرایط محیطی سرد به ، عمل آوری و مراقبت بیشتری نیازمند است.

ویژگی های یک ضد یخ مناسب برای بتن:
ضد یخی برای بتن مناسب می باشد که علاوه بر کاهش نقطه انجماد آب اضافی داخل بتن به عنوان یک تسزیع کننده در گیرش و رشد مقاومت سنین اولیه بتن عمل نماید.حال باید توجه نمود در پروژه هایی که در زمان بهره برداری امکان خوردگی وجود دارد و یا بتن هایی که پیش تنیده هستند و یا در آنها از آلومینیوم و گالوانیزه استفاده شده است و یا بتن هایی که در تماس با آب یا خاک سولفاته هستند و یا بتن هایی که سنگدانه های آنها مستعد واکنش قلیایی هستند به هیچ وحه از ضد یخ های کلر دار استفاده نکنید. بلکه از ضد یخ هایی استفاده نمایید که بر پایه دیگر مواد(نیترات) ساخته شده باشد.

توصیه های مهم:
حال برا اینکه بتوانیم در زمستان بتن ریزی مناسب و مطمئنی داشته باشیم بهتر است که نکات زیر را رعایت کنیم:
1-استفاده از سیمان با مقاومت زودرس
2-استفاده از ضد یخ مناسب
3-سطوح قالب ها و آرماتور ها را از یخ و برف بزدایید و در صورت لزوم آنها را گرم نمایید تا حداقل دمای 2+ درجه سانتیگراد را داشته باشد.
4-در درجه حرارت 5+ و بالاتر پس از استفاده از مواد ضد یخ ، بتن را کاملا با استفاده از پوشاننده های مناسب (برزنت،نایلن،...) بپوشانید و محیط را گرم نگهدارید تا در شب هنگامی که هوای گرم فرا می رسد بتن دچار ترک خوردگی نشود.
5-در شرایط دمایی زیر 5+ با گرم کردن سنگدانه ها ، قالبها و آب(به ترتیب) دمای بتن را در حین کار بالای 5+ درجه نگهداشته و سپس بتن را با پوشش مناسب گرم نگهدارید.
6-مصالح مصرفی جهت ساخت بتن را در معزض وزش باد و هوای سرد قرار ندهید.
امید است با توجه و رعایت نکات ذکر شده هیچ گاه پروژه ای بر اثر سرما و یخ زدگی در زمستان تعطیل نگردد.

نقل از:واحد فنی شرکت وند شیمی ساختمان

+ نوشته شده در  ساعت 8:6 بعد از ظهر  توسط اسماعیل محمدی  | 

آنچه آدمي را در يك نگاه اجمالي ،هويت مي بخشد لباس اوست و آنچه كه بنايي را از ديگري جدا مي كند نماي اوست و اين همان تعريف هويت است .

 بحث نماسازي درساختمان وساخت بدنه شهري نيز يك بحث هويتي و فرهنگي است ، در نماهاي شهري ما معمولا به هم ريختگي هايي مشاهده مي شود كه بيشتر ناشي از تقليد هاي كوركورانه ازسبك هاي معماري است. استفاده بي رويه و نابه جا از يكي ازمصالح در يك دوره زماني باعث از بين رفتن و بي ارزش شدن آن مصالح مي شود كه متأسفانه دربدنه هاي شهري خود بسيار با اين پديده روبه رو هستيم مگر نه اين كه معماري هرعصري بيانگرتفكرو انديشه حاكم برآن دوره است ،پس درآن صورت مي توان گفت كه سيماي هر بنا نيز بيان كننده تفكرصاحب آن است .
امروزه تأثيرمناظربا توجه به ارتباط تنگا تنگي كه ميان افراد و اطرافشان وجود دارد بيش از هر زمان ديگري قابل توجه است و مي تواند به شكل محسوس  و يا نا محسوس سبب بروزرفتارهاي اجتماعي گوناگوني گردد و گاهي اين تأثير تا جايي است كه باعث صعود قيمت هاي برخي مناطق و ارجحيت آن ها نسبت به مناطق ديگرمي گردد و متأسفانه با وجود توجه روزافزون به مسأله پوشش بنا و نقش مهمي كه مي تواند در بهبود شرايط معماري روزگارما داشته باشد درمعماري معاصركشورما هنوزتوجهي درخور و مناسب به آن نشده است .
 اغلب دست اندركاران صنعت ساختمان ،پوشش ساختمان را لايه اي جدا در نظرمي گيرند كه فقط وظيفه زيبا ساختن بناها و نشان دادن منزلت اجتماعي صاحبانشان را برعهده دارند و دراثبات اين امرهمين بس كه قوانين كنترل پيش آمدگي بناخط آسمان و كنترل همسطح بودن بناهاي مجاور است درحالي كه مثلا درروسيه هرساختماني كه قرار است ساخته شود قبلا ماكت آن تهيه مي شود و در هرصورت با همخواني با بدنه شهري مجوزساخت مي گيرد . شايد خالي ازلطف نباشد كه با جزئيات و تأثيراتي كه نماها درمقياس كوچك ولي با اثر بخشي فراوان به جاي مي گذارند بحث را ادامه دهيم ؛ زماني كه به يك ساختمان نگاه مي كنيم انتظار همگني خاصي كه ازابتدا تا انتها رفته است را داريم واگربه چنين امري توجه شده باشد ما شاهد يك كمپوزوسيون خوش تركيب قطعا خواهيم بود .در واقع نما بايد به شكلي طراحي گردد كه خاص چند طبقه از قبل طراحي شده و موقعيت آن باشد نه به شكلي كه اگر قبلا قراربود به طبقات قبلي ، طبقه هاي جديدي اضافه گردد تغييري در طراحي نما نتوان انجام داد و همين نما را تا بالا يكسره ادامه داد بلكه بالعكس و كاملا ارزيابي شده به نما و كل مجموعه مي بايستي نگريست و در يك نتيجه اين كه نما بايد ابتدا و انتهايش درطراحي كاملا مجزا و مشخص به چشم بخورد وختم آن در ظاهرساختمان معين باشد .
 پوشش ساختمان درحد فاصل يك فضاي بازو يك فضاي بسته يا نيمه باز قرارمي گيرد . بدنه اي كه ازيك طرف فضاي بازوازطرف ديگر فضاي بسته را تعريف مي كند. به قول پيانو معماري هنري مملو ازتضاد استتضاد ميان انضباط وآزادي ،تكنولوژي و محيط زيست ،مدرنيسم و سنت و پوشش معماري به عنوان يكي ازاجزاء اصلي وغيرقابل تفكيك آن بايد دربردارنده تمام اين تضادها باشد به گونه اي كه تجميع اين تضادها به اثرمعماري دركل يگانگي بخشد . معماري به عنوان هماهنگ كننده طبيعت و محيط ممنوع بايد صرف نظرازپايداري هاي نظام اكولوژيكي ورابطه بين موجودات آن با بسترهاي طبيعي مانند يك اكوسيستم ،يكپارچگي و تماميت آن را ديده و حتي فشارهايي كه ازسوي بشر به آن وارد مي شود را نيزجبران نمايد .اين ارتباط و وابستگي همان پيوستگي وآميزش بي مرز اين دو محيط است كه معمار با توجه به نگرش و جهت يابي زيست محيطي باعث شكل گيري اساسي طراحي پايدارآن خواهد شد . كه درك اجزاي زنده و غيرزنده را مي طلبد .
+ نوشته شده در  ساعت 7:2 بعد از ظهر  توسط اسماعیل محمدی  | 

روشهاي تحليل ديناميكي مطابق آيين نامه :

در اين روشها نيروي جانبي زلزله با استفاده از بازتاب ديناميكي كه سازه در جريان حركت زمين ناشي از زلزله از خود نشان مي دهد تعيين ميگردد . اين روشها شامل روش تحليل طيفي و روش تحليل تاريخچه زماني است . كاربرد هر يك از اين دو روش رد ساختمانهاي مشمول اين مقررات اختياري است .

اثرات حركت زمين به يكي از صورتهاي طيف بازتاب شتاب و تاريخچه زماني تغييرات شتاب مشخص مي شود . طيف بازتاب شتاب براي اين زلزله طيف طرح ناميده مي شود .

در اين آيين نامه براي طيف طرح استاندارد و يا از طيف طرح ويژه ساختگاه مطابق ضوابط خاص خود استفاده نمود . استفاده از هر يك از طيفها براي كليه ساختمانها اختياري است . تنها در مورد استفاده از طيف طرح ويژه ساختگاه بايد توجه داشت كه مقدار آن نبايد كمتر از دو سوم مقدار نظير در طيف طرح استاندارد باشد

الف : طيف طرح استاندارد

اين طيف از حاصلضرب مقادير ضريب بازتاب ساختمان در پارامترهاي نسبت شتاب مبنا , ضرايب اهميت ساختمان و عكس ضريب رفتار بدست مي آيد .

اين طيف با فرض نسبت ميرائي 5 درصد تعيين شده است .

ب : طيف طرح ويژه ساختگاه

اين طيف با توجه به ويژگيهاي زمين شناسي , تكتونيكي , لرزه شناسي , ميزان ريسك و مشخصات خاك در لايه هاي مختلف ساختگاه و با در نظر گرفتن نسبت ميرائي 5 درصد تعيين مي شود . در صورتيكه نوع ساختمان و سطح زلزله مورد نظر منظور نمودن ميرائي متفاوتي را ايجاب نمايد مي توان آن را مبناي تهيه طيف قرار داد . مقادير محاسبه شده اين طيف بايد در ضريب اهميت ساختمان و عكس ضريب رفتار ساختمان ضرب گردد . مقادير طيف حاصل نبايد از 3/2 مقادير نظير طيف طرح استاندارد كمتر باشد

پ : تاريخچه زماني تغييرات شتاب ( شتاب نگاشت )

شتاب نگاشت بايد حد امكان نمايانگر حركت واقعي زمين در محل احداث بنا در هنگام زلزله باشد . بدين منظور بايد حداقل سه شتابنگاشت با ويژگيهاي زير در تحليل مورد استفاده قرار گيرد

در صورتيكه شتابنگاشت ها مربوط به زلزله هاي واقعي اتفاق افتاده در منطق ديگر باشند بايد حتي المقدور سعي شود ويژگيهاي زمين شناسي , تكتونيكي , لرزه شناسي و به خصوص مشخصات لايه هاي خاك در محل شتابنگار با محل ساختمان مورد نظر مشابهت داشته باشند

مدت زمان حركت شديد در شتابنگاشتها بايد زماني حداقل برابر 10 ثانيه و يا 3 برابر زمان تناوب اصلي سازه مورد نظر هركدام بيشتر است باشد

شتابنگاشتهاي انتخاب شده بايد به مقياس در آيند . به مقياس در آوردن بايد به گونه اي باشد كه طيف بدست آمده از هر از شتابنگاشتها با نسبت ميرايي 5 درصد در محدوده زمان تناوبي ثانيه با طيفي كه مطابق ضوابط قسمتهاي (الف) يا (ب) بالا به دست مي آيد تقريباً مطابقت نمايد . m شامل شماره كليه مدهايي است كه با ميزان حداقل 10 درصد در جرم موثر سازه مشاركت دارند .

در به مقياس درآوردن شتاب نگاشتها بايد اثر نسبت شتاب مبنا , ضريب اهميت ساختمان و عكس ضريب رفتار (در صورتيكه سازه با روش الاستيك خطي تحليل مي شود) منظور شوند .

به مقياس درآوردن شتابنگاشت در صورت غير خطي بودن روش تحليل بايد با استفاده از روشهاي تحقيقاتي قابل قبول انجام گيرد .

روش تحليل ديناميكي طيفي با استفاده از آناليز مدها :

در اين روش تحليل ديناميك با فرض رفتار الاستيك خطي سازه و با استفاده از حداكثر بازتاب كليه مدهاي نوساني سازه كه در بازتاي كل سازه اثر قابل توجهي دارند انجام مي گيرد .

حداكثر بازتاب در هر مد با توجه به زمان تناوب آن مد از طيف طرح به دست مي آيد و بازتاب كلي سازه از تركيب آماري بازتابهاي حداكثر هر مد تخمين زده مي شود .

الف : تعداد مدهاي نوسان

در هريك از دو امتداد متعامد ساختمان بايد حداقل سه مد اول نوسان يا تمام مدهاي نوسان با زمان تناوب بيشتر از 4 درصد ثانيه يا تمام مدهاي نوسان كه مجموع جرمهاي موثر ساختمان در آنها بيشتر از 90 درصد جرم كل سازه است هر كدام كه تعدادشان بيشتر است در نظر گرفته شود

ب : تركيب اثرات مدها

حداكثر بازتابهاي ديناميكي سازه از قبيل نيروهاي داخلي اعضا , تغيير مكانها , نيروهاي طبقات , برشهاي طبقات و عكس العمل پايه در هر مد را بايد با روشهاي آماري شناخته شده مانن روش جذر مجموع مربعات و يا روش تركيب مربعي كامل تعيين نمود . تركيب اثرات حداكثر مدها در ساختمانهاي نامنظم در پلان و يا در مواردي كه زمانهاي تناوب دو يا چند مد سازه با يكديگر نزديك باشند , بايد صرفاَ با روشهايي كه اندركنش مدهاي ارتعاشي را در نظر مي گيرد مانند روش تركيب مربعي كامل انجام شود .

روش تحليل ديناميكي تاريخچه زماني :

روش تحليل ديناميكي ( محاسبه لحظه به لحظه بازتابهاي ساختمان تحت تاثير شتاب نگاشت هاي واقعي زلزله ) را مي توان در مورد كليه ساختمانها به كار برد . به طور كلي براي ساختمانهاي كاملاً منظم و يا ساختمانهايي كه در ارتفاع منظم هستند در صورتيكه از اين روش استفاده شود مي توان آنرا در دو امتداد متعامد ساختمان به طور جداگانه اي انجام داد ولي چنانچه ساختمان در پلان به حدي نامنظم باشد كه نوسان آن در بعضي و يا تمام مدها عمدتاً به طور توام در دو امتداد متعامد انجام پذيرد يعني ساختمان مدهاي نوساني داشته باشد كه در آن مدها حركت در يك امتداد توام با حركت در امتداد عمود بر آن باشد براي ملحوظ نمودن اثرات اين حركات توام ساختمان بايد بوسيله روش تحليل ديناميكي و با استفاده از يك مدل سه بعدي محاسبه شود . در اين روش بازتابهاي سازه در هر مقطع زماني در مدت وقوع زلزله با تاثير دادن شتابهاي ناشي از حركت زمين (شتابنگاشت) در تراز پايه ساختمان و انجام محاسبات ديناميكي مربوطه تعيين مي گردد . اين روش را مي توان در تحليل خطي لاستيك و يا تحليل غير خطي سازه هاي مورد استفاده قرار داد . مقايسه بين نتايج تحليل الاستيك سازه با استفاده از طيف طرح استاندارد و يا طيف طرح ويژه ساختگاه يا آنچه از تحليل تاريخچه زماني خطي به دست مي آيد الزامي بوده و دلائل احتمالي بين آنها بايد طي يك گزارش فني جامع توجيه گردد .

طيف عكس العمل :

پيدا كردن تمام تاريخچه تغيير مكان ها و نيروها در اثر ارتعاشات زلزله با استفاده از معادلات ديناميكي كار پر زحمت و پر هزينه اي مي باشد . براي بسياري از سازه ها كافي است كه فقط جواب ماكزيمم ها را ارزيابي كنيم . تغيير مكان ماكزيمم عبارتست از :

مقادير ماكزيمم سرعت و شتاب به طور تقريبي از روابط زير بدست مي ايد :

 

به ترتيب شبه سرعت و شبه شتاب ناميده مي شوند . نيروي زلزله موثر ماكزيمم يا نيروي برشي پايه از رابطه زير بدست مي آيد :

تابعي از پريود T يا فركانس سازه و همچنين ميرايي سازه مي باشند . اگر اين توابع را براي ميرايي هاي مختلف بر حسب پريود طبيعي يا فركانس رسم كنيم منحني هايي بدست مي آيد به نام طيف سرعت و طيفي كه براي Sa بدست مي آيد به نام طيف شتاب ناميده مي شود .

طيف هاي طرح :

منحني هاي ثبت شده شتاب زمين در حين وقوع زلزله هاي مختلف و طيف هايي كه از آنها بدست مي آيند اساس يك روش منطقي را براي طرح زلزله اي سازه ها فراهم مي كنند . با وجود اينكه طيف هاي مختلف با يكديگر اختلاف دارند در هر منطقه اي مي توان بعضي خصوصيات مشترك در آنها پيدا كرد . با استفاده از خصوصيات مشترك و صاف كردن منحني ها مي توان براي هر منطقه اي طيف هاي طرح را رسم نمود كه طراح سازه بتواند از آنها برا ي طرح سازه هاي مقاوم در مقابل زلزله استفاده كنند . اين منحني ها اساس تحليل زلزله اي سازه ها به روش طيفي يا شبه ديناميكي را تشكيل مي دهند .

هاوزنر بر اساس منحني هاي شتاب ثبت شده در چهار تا از بزرگترين زلزله هاي امريكا منحني هاي ايده آل و صاف شده را براي طيف هاي تغيير مكان سرعت و شتاب رسم نموده است .

شكل منحني هاي مزبور با حركات زمين در جاهاي ديگر ممكن است سازگاري نداشته باشد بلكه براي هر منطقه اي اين منحني ها شكل خاصي خواهند داشت . معمولاً اين منحني ها را براي مقدار معيني از شتاب ماكزيمم زمين (شتاب در T=0 ) ميزان و مقياس مي كنند .

تحليل سازه ها به روش شبه ديناميكي يا طيفي :

روش ديناميكي براي تعيين تغيير مكانها و نيروهاي ناشي از زلزله در سازها پر زحمت و وقت گير است و معمولاً بايد به وسيله حسابگرهاي الكترونيك صورت گيرد . اگر مابه جاي تمام تاريخچه تغيير مكان فقط مقادير ماكزيمم ناشي از مودهاي مختلف را در بگيريم تحليل ديناميكي سازه ها به مقدار قابل ملاحظه اي ساده مي شود .

مقدار ماكزيمم Yn را كه از انتگرال دوهامل بدست مي آيد مي توانيم به صورت زير بنويسيم :

در اين رابطه مقدار تغيير مكان طيفي براي مود n ام مي باشد كه از طيف تغيير مكان به دست مي آيد . توزيع تغيير مكان هاي ماكزيمم در مود n برابر است با :

همين طور توزيع نيروهاي ماكزيمم زلزله در مود n مساوي است با :

در اين رابطه شتاب طيفي براي مود n مي باشد كه از طيف شتاب به دست مي آيد .

معادلات بالا تغيير مكانها و نيروهاي ماكزيمم را در هر يكي از مودها مي دهد . چون ماكزيمم هاي مودهاي مختلف در كي زمان اتفاق نمي افتد و همچنين لزوماً علامت يكسان ندارند نمي توان مقادير ماكزيمم ها را با يكديگر جمع نمود . بهترين كاري كه در يك تحليل شبه ديناميكي يا طيفي مي توان انجام داد اين است كه جوابهاي ماكزيمم بدست آمده از مودهاي مختلف را بر اساس تئوري احتمالات تركيب نود . فرمولهاي تقريبي مختلفي براي تركييب كردن ماكزيمم ها بكار مي رود كه متداولترين آنها فرمول جذر مجموع مربعات مي باشد . به عنوان مثال ماكزيمم تغيير مكان در بالاي سازه سه طبقه داراي سه جرم به صورت زير بدست مي آيد :

در اين رابطه

به ترتيب مقادير ماكزيمم تغيير مكان بدست امده از سه مورد ارتعاشي در بالاي سازه سه طبقه مزبور مي باشد . اين تقريب محافظه كارانه مي باشد .

بيشتر انرژي ناشي از زلزله در چند مود اول جذب مي شود . از اين رو براي سازه هاي با درجات آزادي خيلي زياد معمولاً كافي است كه 3 تا 6 مود اول با يكديگر تركيب شود و بدين ترتيب در محاسبات صرفه جويي قابل ملاحظه اي نمود .

moein-omran.blogfa.com

+ نوشته شده در  ساعت 9:52 بعد از ظهر  توسط اسماعیل محمدی  | 

نانو كامپوزیت ها

فن آوری نانو و تولید مواد در ابعاد نانومتر، موضوع تحقیقاتی جذابی است كه دردهه اخیر توجه بسیاری را به خود جلب كرده است. نانو كامپوزیت ها نیر به عنوان یكی از شاخه های این فنآوری جدید، اهمیت بسیاری یافته اند و یكی از زمینه های تحقیقاتی فعال به شمار می آیند.

علاقه به نانو كامپوزیت ها در سراسر جهان سبب شده است كه بسیاری از مراكز پژوهشی به مطالعه كاربردهای بالقوه این مواد بپردازند. نخستین تلاشهای موفقیت آمیز درتهیه نان كامپوزیتها به دهه های شصت و هفتاد قرن بیستم میلادی بر می گردد. با این وجود با تهیه نانو كامپوزیت هایی برپایه نایلون 6 و خاك رس در سال 1980 توسط شركت ژاپنی تویوتا بود كه تحقیقات برای ساخت این مواد شدت و سرعت بیشتری گرفت. پس از آن نیز شركتهای یوبی (Ube) ، یونیكیتا (Unikita) ، هانی ول (Honeywell) و بایر كامپوزیت هایی برپایه نایلون 6 ارایه كردند كه عمده كاربرد آنها در خودروسازی و صنایع بسته بندی بود.

از آن پس شركت های دیگری نیز نانو كامپوزیتها را برای كاربردهای تجاری مورد مطالعه قرار داده اند و در اواخر سال 2001 شركت های جنرال موتورز و باسل (Bassel) نخستین نانو كامپوزیتها را با پایه اولفین های گرمانرم برای كاربرد در قطعات بیرونی خودرو عرضه كردند.

نانو كامپوزیت ماده ای است كه دست كم یكی از اجزای تشكیل دهنده آن درابعاد نانو متر (100-1 نانو متر) باشد. پودرهای نانو كامپوزیتی نیز وجود دارند كه شامل چندین نوع پودر گوناگون با اندازه هایی درمحدوده نانو متر هستند. اندازه دراین مواد بسیار مهم است. بسیاری از ویژگی های فیزیكی با بی نهایت كوچك شدن ذرات به شدت افزایش می یابند. دستیابی به مخلوطی درحد مولكولی از اهداف مهم دانشمندان است.

باید توجه داشت كه تنها افزودن نانو ذرات به یك زمینه، منجر به ایجاد ویژگی های فوق العاده نخواهد شد. بلكه این تركیب باید شرایطی را داشته باشد. مثلا فرض كنید یك سری ورقه های پركننده به كامپوزیت افزوده شده باشد. اگر ورقه های كوچك معدنی به شورت متراكم به هم چسبیده باشند، رفتار این كامپوزیت تفاوت چندانی با كامپوزیت های معمولی ندارد. با عملیات حرارتی سطحی، فضای بین ورقه های معدنی افزایش می یابد و مولكولهای پلیمر بهتر می توانند بین ورقه ها حركت كنند.

نانو كامپوزیت ها به دو صورت ممكن است وجود داشته باشند. درحالت اول، زمینه ماده ای است با دمای ذوب پایین همانند پلیمر، سرامیك یا فلزی زود ذوب كه با فاز دومی از جنس مواد با دمای ذوب بالا همانند سرامیك ها یا فلزات تقویت میشود.  درحالت دوم، زمینه ماده ای سرامیكی یا فلزی با دمای ذوب بالا و فاز دوم ماده ای پلیمری، سرامیكی یا فلزی است. به این ترتیب انواع نانو كامپوزیتها عبارتند از :

1-  نانو كامپوزیت های پلیمری

2-  نانو كامپوزیت های سرامیكی

3-  نانو كامپوزیت های سرامیك - فلز

4-  نانو كامپوزیت های زمینه فلزی

5- برتری ها و كاستی ها

+ نوشته شده در  ساعت 11:35 بعد از ظهر  توسط اسماعیل محمدی  | 

مشخصات و ویژگیهای تونلها و نحوه ساخت آنها در تاثیر پذیری آنها از زلزله موثر است. در این قسمت تعاریف مربوط به تونلها بیان شده و اثر هرکدام در تاثیر پذیری تونلها بررسی می‌شود.
1- عمق تونل :
بطور کلی تونلها در مقابل زلزله، نسبت به سایر سازه‌های سطحی بسیار پایدارترند. چرا که جابجائی زمین، دامنه حرکات، شتاب و سرعت ذره‌ای زمین عموما با زیاد شدن عمق، کاهش می‌یابد (مخصوصا اگر زمین نرم باشد)؛ بطوری که در مواردی شتاب زلزله در عمق بیش از 50 متر، حدود 40 درصد کاهش بافته است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر چه شتاب و بعضی پارامترهای دیگر در عمق کمتر از لایه سطحی است، اما مشخصاتی مثل فرکانس زلزله به منبع تولید موج بستگی دارد و تابع عمق زمین نمیباشد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که میزان جابجائی ناشی از گسلش در عمق بیشتر از سطح است که این موضوع در بخش جداگانه‌ای مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2-  شکل و اندازه تونل :
همانطور که در بخش قبل اشاره شد، هر چه مقطع تونل بزرگتر باشد، حساسیت آن به زلزله بیشتر است. یکی از موارد بزرگ بودن موضعی تونلها، در تقاطعها و ایستگاههای مترو می‌باشد. همچنین وجود دو یا چند تونل در کنار هم معمولا باعث تمرکز تنشهای استاتیکی در محیط بین تونلها می‌گردد. همین حالت در هنگام گذر موج زلزله که نوعی تنش است، اتفاق می‌افتد.
3-  وضعیت لایه بندی و جنس زمین:
امواج تولید شده در حین حرکت، تحت تاثیر خواص زمین قرار می‌گیرند. امواج فشاری و برشی در سطح برخورد با لایه‌های مختلف دچار انکسار و انعکاس می‌شوند و این باعث افزایش یا کاهش دامنه نوسانها می‌گردد. از طرف دیگر، شرایط و وضعیت خاک تحت الارضی و حتی توپوگرافی یک ناحیه ممکن است عامل افزایش اساسی در شدت جنبشهای سطح زمین گردد. تقویت شتاب در انباشته‌ای نرم بزرگتر از مقدار آن در انباشته‌های سفت می‌باشد.
4- نحوه ساخت تونل:
روشهای مختلفی برای ساخت تونل (کندن تونلها) وجود دارد که بستگی به شرایط ساختگاهی و زمین ساختی روش مناسب انتخاب می‌شود. روشهایی که بیشتر معمول هستند روش حفاری شده و خاکبرداری شده است. در مورد تاثیر نحوه ساخت بر رفتار تونلها جدول زیر در HAZUS99 که توسط NIBS آمریکا ارائه شده است (جدول 4-1). نحوه ساخت تاثیر بسیار زیادی بر اثر پذیری از امواج زلزله دارد، چرا که در روش حفاری، خاک اطراف کاملا دست نخورده باقی می‌ماند و از طرف دیگر این گونه تونلها معمولا در جائی ساخته می‌شوند که عمق قرار گیری تونل زیاد باشد. ولی در تونلهای سطحی مانند تونلهای مترو، اغلب از روش خاکبرداری و پوشش استفاده می‌شود.
5- پوشش داخلی تونل (Lining):
پس از حفاری تونل در صورت نیاز از پوشش داخلی برای محافظت در مقابل ریزش استفاده می‌شود. البته مواردی نیز وجود دارد که در صورت استحکام کافی سنگها، از پوشش استفاده نمیشود، ولی در غیر این صورت امکان استفاده از شاتکریت، بتن درجا، و یا اجزای پیش ساخته وجود دارد.
پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران
+ نوشته شده در  ساعت 6:56 بعد از ظهر  توسط اسماعیل محمدی  | 

تاثیر زهکشی بر جریان آبراهه ای

 توجه اصلی مهندسین زهکشی، آنگونه که در این مبحث اشاره می شود، کنترل موقعیت سطح آب در محدوده ای است که گیاه در آن رشد می کند. اما از آنجا که توجه به پیامدهای زیست محیطی روز به روز در حال افزایش است، دانستن اینکه تاثیرات کشاورزی می تواند فراتر از محدوده مزارع گسترش یابد به طور فزاینده ای اهمیت پیدا می کند. به این ترتیب زهکشی به طور اجتناب ناپذیری بر روی الگوی جریان آب از اراضی تا آبراهه های دریافت کننده آن تاثیر می گذارد. در این یادداشت این موضوع تحت عنوان اثرات پایین دستی یا خارج ناحیه ای زهکشی اراضی زراعی مورد بحث قرار گرفته است. تاثیر زهکشی بر روی جریانات سطحی می تواند در دو مقیاس مورد بررسی قرار گیرد: الف- مقیاس مزرعه که تخلیه مستقیما به شرایط آن (نظیر عمق سطح ایستابی، نوع خاک، فواصل زهکش ها و غیره) بستگی دارد. ب-مقیاس حوضه رودخانه ای که در آن نه تنها باید تاثیرات پراکنده اثرات اراضی زهکشی شده تلفیق شود، بلکه نقش بهسازی آبراهه های اصلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مسلما تغییر در تراکم کشت (کشت متراکم کشتی است که به طور معمول در آن از نهاده و کار زیاد استفاده شود) و تولید محصولات زراعی، مستلزم توجه به جنبه های مختلفی از مدیریت اراضی می باشد. به طور مثال مشخصات خاک سطحی در اثر تغییر در کشت محصولات زراعی تغییر می یابد.

در این مقاله تاثیرات زهکشی روی جریان سیلابی بر اساس مطالعات مزرعه ای، حوضه ای و مدل های کامپیوتری در کشور های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری از این مطالب می تواند در مقیاس جهانی به کار رود.

این مقاله نشان داد که نظر عمومی بر اینکه آیا زهکشی سبب ساز یا به عکس، کاهش دهنده خطر سیلاب در مناطق پایین دستی است، ساده کردن بیش از اندازه فرآیند پیچیده ای می باشد.

هرگونه اضهار نظر پیرامون تاثیر زهکشی بر روی جریان آبراهه ای باید با توجه به مقیاس و اندازه مورد نظر، در حد خروجی مزرعه، در طول آبراهه اصلی یا ترکیبی از این دو در مقیاس حوضه ای صورت گیرد.

الف- مقیاس مزرعه

زهکشی سطحی، جریان حداکثر را به دلیل کاهش ذخیره سطحی افزایش می دهد. این امر بدون تردید توسط مطالعات صحرایی و نیز مدل های کامپیوتری تایید شده است.

تاثیر زهکشی زیرزمینی بستگی به رطوبت اراضی دارد. چنانچه سطح ایستابی به دلیل بارندگی زیاد یا نفوذپذیری ضعیف، نزدیک سطح زمین باشد، جریانات طبیعی از سطح خاک و از میان لایه های نفوذپذیر سطحی حرکت می کند. در این صورت، زهکشی، ظرفیت ذخیره خاک و میزان آب قابل نفوذ را افزایش می دهد و در نتیجه، رواناب سطحی و جریان سیلاب حداکثر کاهش می یابد.چنانچه سطح ایستابی به دلیل اقلیم خشک یا وجود خاک های نفوذپذیر ، عمیق تر باشد، جریانات طبیعی از میان نیمرخ خاک عبور خواهد کرد. در این حالت زهکشی مصنوعی به دلیل مسیر کوتاه جریان و شیب تند هیدرولیکی، جریان حداکثر را افزایش خواهد داد.

ب- آبراهه اصلی

تاثیرات بهسازی آبراهه های اصلی به وسیله لایروبی، مستقیم سازی مسیر آنها و تعمیق بستر، مشابه بهسازی زهکشی سطحی است. جریانات حداکثر به دلیل کاهش ذخیره مقطع و سرعت بیشتر جریان افزایش می یابند.

پ- مقیاس حوضه

در مقیاس حوضه رودخانه ای، توجه به دو نکته ضرورت دارد. اول اینکه همزمانی جریانات از زیر حوضه های مختلف تخلیه حداکثر در نقطه مورد نظر را تحت تاثیر قرار می دهد. دوم اینکه اهمیت نسبی زهکشی مزرعه و آبراهه های اصلی با میزان رگبار تغییر می یابد. زهکشی مزرعه در رگبارهای کم و متوسط اثر تعیین کننده ای دارد، در حالی که برای رگبارهای بزرگتر، بهسازی آبراهه ها عامای مهم تر به شمار می رود. این وضعیت زمانی که شدت بارندگی بیشتر از ظرفیت نفوذپذیری خاک باشد رخ خواهد داد. بنابراین وجود زهکش های زیرزمینی تاثیر حداقلی خواهد داشت. لیکن آبراهه های بهسازی شده، رواناب سطحی را به سرعت از منطقه خارج خواهد ساخت.

به طور کلی روشن است که شبکه های زهکشی با زهکش های سطحی و آبراهه اصلی بازسازی شده، جریان های حداکثر بیشتری را به سمت پایین دست هدایت خواهند کرد.

تاثیر زهکشی روی جریانات کمتر، نسبت به نوع زهکشی متفاوت می باشد. در حالت زهکشی سطحی، جریانات کمتر (پایه) توسط خروج آب اضافی کاهش خواهد یافت. بدیهی است در صورتی که زهکشی سطحی وجود نداشته باشد، آب اضافی به آهستگی از نیمرخ خاک زهکشی خواهد شد. در این حالت تاثیر زهکشی زیرزمینی ، افزایش جریانات کمتر است. سیستم زهکشی مصنوعی نسبت به زهکشی طبیعی آب را از لایه عمیق تری از نیمرخ خاک خارج می کند. در غیر این صورت چنانچه زهکش ها عمیق تر از انهار طبیعی نباشند، جریان معکوس برقرار شده و جریانات پایه کاهش می یابد.

تقریبا تمام نظریه های رقیب و مجادله ها پیرامون اثرات زهکشی بر روی جریانات آبراهه ای، دارای پایه های علمی هستند. زهکشی زیرزمینی تحت شرایط گوناگون رطوبت خاک، جریانات سیلابی را افزایش یا کاهش می دهد. چنانچه بارندگی از ظرفیت نفوذپذیری اراضی تجاوز کند، در این صورت هر نوع بهسازی زهکشی سطحی اهمیت خواهد یافت. همین طور با توجه به اینکه زهکشی سطحی و آبراهه اصلی زمان جریان را کاهش می دهد، به طور کلی تاثیر آنها بر پایین دست بستگی به اهمیت نسبی جریان مزرعه و آبراهه اصلی خواهد داشت. این امر بستگی به وسعت اراضی و میزان جریان سیلاب و زمان نسبی جریانات سیلاب از زیر حوضه ها دارد.

زهکشی زیر زمینی

زهکشی سطحی

زهکش مول

civilica.ir

+ نوشته شده در  ساعت 10:1 قبل از ظهر  توسط اسماعیل محمدی  | 

تولید وینیل یک فرایند تولید بسته اتوماتیک با تکنولوژی بالا است و تقریبا تمام ضایعات آن به چرخه تولید بازمی­گردد. مطالعات نشان داده است که تولیدات وینیل تنها یک­درصد آلودگی کل ناشی از مصارف گاز و نفت را تولید می­کنند و انرژی مصرف شده برای تولید وینیل سه برابر کمتر از انرژی مصرف شده برای تولیدات آلومینیومی است. همچنین مطالعاتی که توسط Principia Partners انجام گرفته است، نشان می­دهد که بیش از 98 درصد وینیل موجود می­تواند به چرخه تولید بازگردد.
ـ مقاومت و دوام
وینیل در مقایسه با سایر مواد به­کار رفته در ساختمان­سازی دوام قابل قبولی دارد. یک مثال ساده در این مورد، پوشش­های بام وینیلی می­باشد. این پوشش­های تک­لایه وینیلی، بیش از 30 سال عمر می­کنند. وینیل بهترین انتخاب برای پوشش­ کف­ها و پوشاندن دیوارهاست، به­خصوص در محل­های پر رفت­وآمدی همچون مراکز بهداشتی. انتخاب لوله­های PVC برای مواردی که لوله­ها زیر خاک قرار می­گیرند بسیار به­صرفه است، چرا که بدون هرگونه نیازی به نوسازی، بدون ترک خوردن و زنگ زدن عمر می­کنند.
ـ صرفه­جویی در انرژی
باتوجه به هدردهی انرژی کمتری که وینیل نسبت به سایر مواد مشابه دارد، از­ این رو بیشترین مصرف را در زمینه ساخت درب و پنجره داشته است.
ـ مقاومت در برابر آتش­سوزی
معمولا استفاده از محصولات ساختمانی وینیل کمترین درصد ریسک را در بر دارد. وینیل نسبت به سایر مواد از مقاومت فوق­العاده بیشتری در برابر آتش دارد.
  سیستم­های جدید ساختمانی تولید شده از وینیل
ترکیبات جدیدی که از وینیل به­دست می­آیند، امکان عرضه سازه­های جدیدی را می­دهد که می­توانند جای فلز و چوب را در بسیاری موارد بگیرند. Royal Building Systems یکی از این نوع سیستم­های سازه­ای جدید است که از پیوند وینیل­های توخالی تولید می­شود. داخل آن را با بتن پرنموده­ و به عنوان دیوار آماده عرضه می­شود. این سیستم، قابلیت آن را دارد كه انجام هرگونه عملیات اجرایی در سطح آن انجام­پذیر باشد. این سیستم در تمام دنیا، برای ساخت خانه­های یک یا دو خانواری، ساختمان­های اداری، صنعتی و تجاری به کار می­رود. مزایایی که این سیستم دارد، باعث می­شود که بتواند در کشورهایی که تغییرات دمای آنها در طی سال زیاد است و در معرض آسیب­های طبیعی مثل زمین­لرزه، تندباد و سیلاب قرار دارند، بسیار مفید واقع شود. دیوارهای به­کار رفته در این سیستم، علاوه بر دارا بودن خاصیت­های وینیل، در برابر موریانه نیز مقاومند.
امروزه، تولید محصولات متنوع­تر تشکیل یافته از وینیل و کاربردهای تازه و مختلف آنها، امكان انتخاب و گزینش­ بسیاری را در اختیار معماران و طراحان قرار می­دهد.
+ نوشته شده در  ساعت 6:49 بعد از ظهر  توسط اسماعیل محمدی  | 

علل مختلفي كه باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شوند - علائم هشدار دهنده كه كار مرمت را الزامي مي دارند.

1- علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني (CAUSES OF DETERIORATIONS)

علل مختلفي كه باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شود همراه با علائم هشدار دهنده ديگري كه كار تعميرات را الزامي مي دارند، در نخستين بخش از كتاب مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند:

1-1- نفوذ نمكها  (INGRESS OF SALTS)

نمكهاي ته نشين شده كه حاصل تبخير و يا جريان آبهاي داراي املاح مي باشند و همچنين نمكهايي كه توسط باد در خلل و فرج و تركها جمع مي شوند، هنگام كريستاليزه شدن مي توانند فشار مخربي به سازه ها وارد كنند كه اين عمل علاوه بر تسريع و تشديد زنگ زدگي و خوردگي آرماتورها به واسطه وجود نمكهاست. تر وخشك شدن متناوب نيز مي تواند تمركز نمكها را شدت بخشد زيرا آب داراي املاح، پس از تبخير، املاح خود را به جا مي گذارد.

1-2- اشتباهات طراحي  (SPECIFICATION ERRORS)

به كارگيري استانداردهاي نامناسب و مشخصات فني غلط در رابطه با انتخاب مواد، روشهاي اجرايي و عملكرد خود سازه، مي تواند به خرابي بتن منجر شود. به عنوان مثال استفاده از استانداردهاي اروپايي و آمريكايي جهت اجراي پروژه هايي در مناطق خليج فارس، جايي كه آب و هوا و مواد و مصالح ساختماني و مهارت افراد متفاوت با همه اين عوامل در شمال اروپا و آمريكاست، باعث مي شود تا دوام و پايايي سازه هاي بتني در مناطق ياد شده كاهش يافته و در بهره برداري از سازه نيز با مسائل بسيار جدي مواجه گرديم.

1-3- اشتباهات اجرايي  (CON STRUCTION ERRORS)

كم كاريها، اشتباهات و نقصهايي كه به هنگام اجراي پروژه ها رخ مي دهد، ممكن است باعث گردد تا آسيبهايي چون پديدهء لانه زنبوري، حفره هاي آب انداختگي، جداشدگي، تركهاي جمع شدگي، فضاهاي خالي اضافي يا بتن آلوده شده، به وجود آيد كه همگي آنها به مشكلات جدي مي انجامند.

اين گونه نقصها و اشكالات را مي توان زاييدهء كارآئي، درجهء فشردگي، سيستم عمل آوري، آب مخلوط آلوده، سنگدانه هاي آلوده و استفاده غلط از افزودنيها به صورت فردي و يا گروهي دانست.

1-4- حملات كلريدي   (CHLORIDE ATTACK)

وجود كلريد آزاد در بتن مي تواند به لايهء حفاظتي غير فعالي كه در اطراف آرماتورها قرار دارد، آسيب وارد نموده و آن را از بين ببرد.

خوردگي كلريدي آرماتورهايي كه درون بتن قرار دارند، يك عمل الكتروشيميايي است كه بنا به خاصيتش، جهت انجام اين فرآيند، غلظت مورد نياز يون كلريد، نواحي آندي و كاتدي، وجود الكتروليت و رسيدن اكسيژن به مناطق كاتدي در سل  (CELL)خوردگي را فراهم مي كند.

گفته مي شود كه خوردگي كلريدي وقتي حاصل مي شود كه مقدار كلريد موجود در بتن بيش از 6/0 كيلوگرم در هر متر مكعب بتن باشد. ولي اين مقدار به كيفيت بتن نيز بستگي دارد.

خوردگي آبله رويي حاصل از كلريد مي تواند موضعي و عميق باشد كه اين عمل در صورت وجود يك سطح بسيار كوچك آندي و يك سطح بسيار وسيع كاتدي به وقوع مي پيوندد كه خوردگي آن نيز با شدت بسيار صورت مي گيرد. از جمله مشخصات (FEATURES ) خوردگي كلريدي، مي توان موارد زير را نام برد:

(الف) هنگامي كه كلريد در مراحل مياني تركيبات (عمل و عكس العمل) شيميايي مورد استفاده قرار گرفته ولي در انتها كلريد مصرف نشده باشد.

(ب) هنگامي كه تشكيل همزمان اسيد هيدروكلريك، درجه PH مناطق خورده شده را پايين بياورد. وجود كلريدها هم مي تواند به علت استفاده از افزودنيهاي كلريد باشد و هم مي تواند ناشي از نفوذيابي كلريد از هواي اطراف باشد.

فرض بر اين است كه مقدار نفوذ يونهاي كلريدي تابعيت از قانون نفوذ FICK دارد. ولي علاوه بر انتشار (DIFFUSION) به نفوذ(PENETRATION)  كلريد احتمال دارد به خاطر مكش موئينه (CAPILLARY SUCTION) نيز انجام پذيرد.

1-5- حملات سولفاتي  (SULPHATE ATTACK)

محلول نمكهاي سولفاتي از قبيل سولفاتهاي سديم و منيزيم به دو طريق مي توانند بتن را مورد حمله و تخريب قرار دهند. در طريق اول يون سولفات ممكن است آلومينات سيمان را مورد حمله قرار داده و ضمن تركيب، نمكهاي دوتايي از قبيل:THAUMASITE  و  ETTRINGITEتوليد نمايد كه در آب محلول مي باشند. وجود اين گونه نمكها در حضور هيدروكسيد كلسيم، طبيعت كلوئيدي(COLLOIDAL)  داشته كه مي تواند منبسط شده و با ازدياد حجم، تخريب بتن را باعث گردد. طريق دومي كه محلولهاي سولفاتي قادر به آسيب رساني به بتن هستند عبارتست از: تبديل هيدروكسيد كلسيم به نمكهاي محلول در آب مانند گچ (GYPSUM) و ميرابليت MIRABILITE كه باعث تجزيه و نرم شدن سطوح بتن مي شود و عمل LEACHING يا خلل و فرج دار شدن بتن به واسطه يك مايع حلال، به وقوع مي پيوند.

به نقل از وبلاگ علی قاسمی

+ نوشته شده در  ساعت 8:20 بعد از ظهر  توسط اسماعیل محمدی  |